Pracownikom przysługuje dłuższy urlop. Odkryj, ile dni mają do dyspozycji.

Pracownikom przysługuje dłuższy urlop. Odkryj, ile dni mają do dyspozycji.

Znaczenie dodatkowego urlopu dla pracowników z niepełnosprawnościami

Według art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracownikom z niepełnosprawnościami przysługuje wydłużony urlop. Oprocz standardowego rocznego urlopu wypoczynkowego, który wynosi 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy, otrzymują dodatkowe dni wolne od pracy. Wyjaśniamy kto i w jakim wymiarze może skorzystać z wydłużonego urlopu.

Dodatkowy urlop – komu przysługuje?

W ramach obowiązujących przepisów prawnych, pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mają zagwarantowany dodatkowy czas wolny od pracy. Zgodnie z aktualną legislacją, zawartą w akcie prawnym datowanym na 27 sierpnia 1997 roku, dotyczącym reintegracji zawodowej oraz społecznej osób z niepełnosprawnościami, pracodawcy są zobowiązani do przyznania 10 dni roboczych płatnego urlopu.

Sondaż: Niemal 40 proc. pytanych na „nie”. Osoby z niepełnosprawnościami mogą również korzystać z innych przywilejów mających na celu ułatwienie im codziennego funkcjonowania w miejscu pracy. Zaliczają się do nich m.in. takie udogodnienia jak skrócony czas pracy, który nie przekracza 7 godzin dziennie, a także prawo do dodatkowych przerw. Pracownicy ci mają również prawo do urlopów rehabilitacyjnych, które są niezbędne do podjęcia działań terapeutycznych.

Kto może skorzystać z dodatkowych dni urlopu?

Dodatkowe dni wolne od pracy są zarezerwowane dla grupy pracowników z niepełnosprawnością, którzy spełniają ściśle określone kryteria.

  1. Prawo do skorzystania z 10 dodatkowych dni urlopu jest przyznawane tym pracownikom, którzy nie wykorzystują więcej niż 26 dni standardowego urlopu wypoczynkowego i nie korzystają z żadnych innych form dodatkowego urlopu, które mogłyby wynikać z innych uregulowań prawnych.

Ile dni urlopu przysługuje osobom z niepełnosprawnością?

Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z rocznego wymiaru urlopu, który oscyluje między 30 a 36 dniami. Pracownicy z krótszym stażem – poniżej 10 lat – mają prawo do 30 dni urlopu, podczas gdy ci z dekadą doświadczenia zawodowego lub więcej mogą liczyć na 36 dni. Podobnie jak w przypadku standardowego urlopu wypoczynkowego, dodatkowe dni urlopu, które nie zostały wykorzystane, można przenieść na następny rok kalendarzowy. Należy je jednak wykorzystać najpóźniej do 30 września roku następującego po roku, w którym urlop nie został wykorzystany.

    Turnus rehabilitacyjny – 21 dni dodatkowego urlopu

Możliwość skorzystania z dodatkowego płatnego urlopu, który trwa 21 dni, przysługuje pracownikom z niepełnosprawnością, którzy otrzymali skierowanie na turnus rehabilitacyjny od lekarza prowadzącego. Przysługuje on pacjentom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ulga rehabilitacyjna

Chociaż osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie kwalifikują się do dodatkowego urlopu, to mogą skorzystać z innych form wsparcia. Mowa tu o uldze rehabilitacyjnej, która przysługuje niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Dzięki tej uldze możliwe jest odliczenie od podatku kosztów związanych z adaptacją mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub zakupem niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Co więcej, ulga ta rozciąga się również na wydatki poniesione na turnusy rehabilitacyjne. Dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, ulga rehabilitacyjna otwiera drogę do podwójnych korzyści. Nie tylko mogą one cieszyć się wydłużonym urlopem do 21 dni, ale również mają możliwość odliczenia kosztów turnusu rehabilitacyjnego w rocznym rozliczeniu PIT.